12 นักษัตร

12 นักษัตร

12 นักษัตร (ค้นหาปีนักษัตรของท่าน)
Chinese zodiac

12 นักษัตร

         ยังมีกลุ่มดาวอีก 12 กลุ่ม ที่เคลื่อนไหวช้ามาก สามารถมองเห็นได้ตลอดปี เมื่อครบรอบ 1 ปีก็จะเห็นดวงดวงชุดใหม่ แต่ละชุดมีวงรอบถึง 12 ปี จึงจะมองเห็นได้อีกครั้ง  เราเรียกกลุ่มดวงดาวนี้ว่า “กลุ่มดาว 12 นักษัตร” ใช้บันทึกการเดินทางไกล และบันทึกปีเกิดของทุกคน

 

ปีนักษัตรมีดังนี้

ปี ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน
สัตว์ หนู วัว เสือ กระต่าย งูใหญ่ งูเล็ก ม้า แพะ ลิง ไก่ สุนัข สุกร

 

ปีนักษัตรในภาษาต่าง ๆ

อักษรจีน จีน
กลาง
จีน
ฮาก
กา
จีน
ฮาก
กา
นักษัตร ไทย บาลี ไทย
วน
ไท
ลื้อ
ไท
ใหญ่
เวียด
นาม
สู่
(shu3)
ฉู่ ชู่ ชวด หนู มุสิก ใจ้ ใจ้ เจ้อ-อี Tí ตี๊
หนิว
(niu2)
แหง่ว แหงว ฉลู วัว อุสุภ,
อุสภ
เป้า เป้า เป้า Sửu
สือ-ว
หู่
(hu3)
ฝู่ ฟู่ ขาล เสือ พยาฆร, พยัฆะ,
วยาฆร, พยคฆ
ยี ยี ยี Dần
เหยิ่น
ทู่
(tu4)
ถู้ ถู้ เถาะ กระต่าย สะสะ, สัศ เม้า เหม้า เหม้า Mạo
หม่าว

/龙
หลง
(long2)
หลุง หลุง
/ลยุ๋ง
มะโรง งูใหญ่ มังกร, นาค,
สงกา
สี สี สี Thìn
ถิ่น
เสอ
(she2)
สา สา มะเส็ง งูเล็ก สัป, สปปก ไส้ ไส้ เส้อ-อื Tị
ติ

/马
หม่า
(ma3)
มา มา มะเมีย ม้า ดุรงค, อัสส,
อัสดร
สง้า สะงะ สีงะ Ngọ
หง่อ
หยาง
(yang2)
หยอง หยอง มะแม แพะ เอฬกะ, อัชฉะ เม็ด เม็ด โมด Mùi
หมุ่ย
โหว
(hou2)
แห็ว แห็ว วอก ลิง มกฎะ, กปิ สัน แสน สัน Thân
เทิน

/鸡
จี
(ji1)
แก
/ไก
แก ระกา ไก่ กุกกุฎ, กุกกุฏ เล้า เล้า เฮ้า Dậu
เหย่า
โก่ว
(gou3)
แกว แก้ว จอ หมา โสณ, สุนัข เส็ด เส็ด เม็ด Tuất
ต๊วด

/猪
จู
(zhu1)
จู จู กุน หมู สุกร, วราห,
กุญชร
ใก๊ ใก๊ เก้อ-อื Hợi
เห่ย

+

ปีนักษัตรประจำปีเกิดของท่าน

ก่อนผู้อ่านทุกท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาราย ปี-ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) ต้องรู้ว่าตนเองเกิดในปีนักษัตรใด  ขอให้ทราบตามความเป็นจริงว่า โหราศาสตร์ไทยและคนไทยแต่โบราณใช้ปฎิทินแบบจันทรคติเป็นปกติ จึงยึดหลักว่า ปีนักษัตรจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ เท่านั้น เรียกว่า “วันสงกรานต์” ซึ่งก็คือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจันทรคติ ตามประเพณีไทยแต่โบราณนั้นเอง  (การปรับเปลี่ยนปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีนั้น เป็นไปตามปฎิทินสากลโลกที่ใช้ปฎิทินแบบสุริยะคติ)

 1. ปี พ.ศ. 2469    (ค.ศ. 1926)     ปีขาล        เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรขาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2569
 2. ปี พ.ศ. 2470    (ค.ศ. 1927)    ปีเถาะ         เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรเถาะเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2570
 3. ปี พ.ศ. 2471    (ค.ศ. 1928)     ปีมะโรง      เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรมะโรงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2571
 4. ปี พ.ศ. 2472    (ค.ศ. 1929)     ปีมะเส็ง      เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรมะเส็งเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2572
 5. ปี พ.ศ. 2473    (ค.ศ. 1930)     ปีมะเมีย     เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรมะเมียเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2573
 6. ปี พ.ศ. 2474    (ค.ศ. 1931)     ปีมะแม
 7. ปี พ.ศ. 2475    (ค.ศ. 1932)     ปีวอก
 8. ปี พ.ศ. 2476    (ค.ศ. 1933)     ปีระกา
 9. ปี พ.ศ. 2477    (ค.ศ. 1934)     ปีจอ
 10. ปี พ.ศ. 2478    (ค.ศ. 1935)     ปีกุน
 11. ปี พ.ศ. 2479    (ค.ศ. 1936)     ปีชวด
 12. ปี พ.ศ. 2480    (ค.ศ. 1937)     ปีฉลู
 13. ปี พ.ศ. 2481    (ค.ศ. 1938)      ปีขาล
 14. ปี พ.ศ. 2482    (ค.ศ. 1939)      ปีเถาะ
 15. ปี พ.ศ. 2483    (ค.ศ. 1940)     ปีมะโรง
 16. ปี พ.ศ. 2484    (ค.ศ. 1941)      ปีมะเส็ง
 17. ปี พ.ศ. 2485    (ค.ศ. 1942)      ปีมะเมีย
 18. ปี พ.ศ. 2486    (ค.ศ. 1943)      ปีมะแม
 19. ปี พ.ศ. 2487    (ค.ศ. 1944)      ปีวอก
 20. ปี พ.ศ. 2488    (ค.ศ. 1945)      ปีระกา
 21. ปี พ.ศ. 2489    (ค.ศ. 1946)      ปีจอ
 22. ปี พ.ศ. 2490    (ค.ศ. 1947)      ปีกุน
 23. ปี พ.ศ. 2491    (ค.ศ. 1948)      ปีชวด
 24. ปี พ.ศ. 2492    (ค.ศ. 1949)      ปีฉลู
 25. ปี พ.ศ. 2493    (ค.ศ. 1950)      ปีขาล
 26. ปี พ.ศ. 2494    (ค.ศ. 1951)      ปีเถาะ
 27. ปี พ.ศ. 2495    (ค.ศ. 1952)      ปีมะโรง
 28. ปี พ.ศ. 2496    (ค.ศ. 1953)      ปีมะเส็ง
 29. ปี พ.ศ. 2497    (ค.ศ. 1954)     ปีมะเมีย
 30. ปี พ.ศ. 2498    (ค.ศ. 1955)      ปีมะแม
 31. ปี พ.ศ. 2499    (ค.ศ. 1956)      ปีวอก
 32. ปี พ.ศ. 2500    (ค.ศ. 1957)     ปีระกา
 33. ปี พ.ศ. 2501    (ค.ศ. 1958)      ปีจอ
 34. ปี พ.ศ. 2502    (ค.ศ. 1959)      ปีกุน
 35. ปี พ.ศ. 2503    (ค.ศ. 1960)     ปีชวด
 36. ปี พ.ศ. 2504    (ค.ศ. 1961)      ปีฉลู
 37. ปี พ.ศ. 2505    (ค.ศ. 1962)      ปีขาล
 38. ปี พ.ศ. 2506    (ค.ศ. 1963)      ปีเถาะ
 39. ปี พ.ศ. 2507    (ค.ศ. 1964)      ปีมะโรง
 40. ปี พ.ศ. 2508    (ค.ศ. 1965)      ปีมะเส็ง
 41. ปี พ.ศ. 2509    (ค.ศ. 1966)     ปีมะเมีย
 42. ปี พ.ศ. 2510    (ค.ศ. 1967)     ปีมะแม
 43. ปี พ.ศ. 2511    (ค.ศ. 1968)      ปีวอก
 44. ปี พ.ศ. 2512    (ค.ศ. 1969)      ปีระกา
 45. ปี พ.ศ. 2513    (ค.ศ. 1970)     ปีจอ
 46. ปี พ.ศ. 2514    (ค.ศ. 1971)      ปีกุน
 47. ปี พ.ศ. 2515    (ค.ศ. 1972)     ปีชวด
 48. ปี พ.ศ. 2516    (ค.ศ. 1973)     ปีฉลู
 49. ปี พ.ศ. 2517    (ค.ศ. 1974)     ปีขาล
 50. ปี พ.ศ. 2518    (ค.ศ. 1975)     ปีเถาะ
 51. ปี พ.ศ. 2519    (ค.ศ. 1976)     ปีมะโรง
 52. ปี พ.ศ. 2520    (ค.ศ. 1977)    ปีมะเส็ง
 53. ปี พ.ศ. 2521    (ค.ศ. 1978)     ปีมะเมีย
 54. ปี พ.ศ. 2522    (ค.ศ. 1979)     ปีมะแม
 55. ปี พ.ศ. 2523    (ค.ศ. 1980)     ปีวอก
 56. ปี พ.ศ. 2524    (ค.ศ. 1981)     ปีระกา
 57. ปี พ.ศ. 2525    (ค.ศ. 1982)     ปีจอ
 58. ปี พ.ศ. 2526    (ค.ศ. 1983)     ปีกุน
 59. ปี พ.ศ. 2527    (ค.ศ. 1984)     ปีชวด
 60. ปี พ.ศ. 2528    (ค.ศ. 1985)     ปีฉลู
 61. ปี พ.ศ. 2529    (ค.ศ. 1986)     ปีขาล
 62. ปี พ.ศ. 2530    (ค.ศ. 1987)     ปีเถาะ
 63. ปี พ.ศ. 2531    (ค.ศ. 1988)     ปีมะโรง
 64. ปี พ.ศ. 2532    (ค.ศ. 1989)     ปีมะเส็ง
 65. ปี พ.ศ. 2533    (ค.ศ. 1990)     ปีมะเมีย
 66. ปี พ.ศ. 2534    (ค.ศ. 1991)     ปีมะแม
 67. ปี พ.ศ. 2535    (ค.ศ. 1992)     ปีวอก
 68. ปี พ.ศ. 2536    (ค.ศ. 1993)     ปีระกา
 69. ปี พ.ศ. 2537    (ค.ศ. 1994)     ปีจอ
 70. ปี พ.ศ. 2538    (ค.ศ. 1995)     ปีกุน
 71. ปี พ.ศ. 2539    (ค.ศ. 1996)     ปีชวด
 72. ปี พ.ศ. 2540    (ค.ศ. 1997)    ปีฉลู
 73. ปี พ.ศ. 2541    (ค.ศ. 1998)     ปีขาล
 74. ปี พ.ศ. 2542    (ค.ศ. 1999)     ปีเถาะ
 75. ปี พ.ศ. 2543    (ค.ศ. 2000)    ปีมะโรง
 76. ปี พ.ศ. 2544    (ค.ศ. 2001)    ปีมะเส็ง
 77. ปี พ.ศ. 2545    (ค.ศ. 2002)    ปีมะเมีย
 78. ปี พ.ศ. 2546    (ค.ศ. 2003)    ปีมะแม
 79. ปี พ.ศ. 2547    (ค.ศ. 2004)    ปีวอก
 80. ปี พ.ศ. 2548    (ค.ศ. 2005)    ปีระกา
 81. ปี พ.ศ. 2549    (ค.ศ. 2006)    ปีจอ
 82. ปี พ.ศ. 2550    (ค.ศ. 2007)   ปีกุน
 83. ปี พ.ศ. 2551    (ค.ศ. 2008)    ปีชวด
 84. ปี พ.ศ. 2552    (ค.ศ. 2009)   ปีฉลู
 85. ปี พ.ศ. 2553    (ค.ศ. 2010)   ปีขาล
 86. ปี พ.ศ. 2554    (ค.ศ. 2011)    ปีเถาะ
 87. ปี พ.ศ. 2555    (ค.ศ. 2012)    ปีมะโรง
 88. ปี พ.ศ. 2556    (ค.ศ. 2013)    ปีมะเส็ง
 89. ปี พ.ศ. 2557    (ค.ศ. 2014)   ปีมะเมีย (ปีปัจจุบัน)
 90. ปี พ.ศ. 2558    (ค.ศ. 2015)    ปีมะแม
 91. ปี พ.ศ. 2559    (ค.ศ. 2016)    ปีวอก
 92. ปี พ.ศ. 2560    (ค.ศ. 2017)    ปีระกา
 93. ปี พ.ศ. 2561    (ค.ศ. 2018)    ปีจอ
 94. ปี พ.ศ. 2562    (ค.ศ. 2019)    ปีกุน
 95. ปี พ.ศ. 2563    (ค.ศ. 2020)    ปีชวด
 96. ปี พ.ศ. 2564    (ค.ศ. 2021)    ปีฉลู
 97. ปี พ.ศ. 2565    (ค.ศ. 2022)    ปีขาล
 98. ปี พ.ศ. 2566    (ค.ศ. 2023)    ปีเถาะ
 99. ปี พ.ศ. 2567    (ค.ศ. 2024)    ปีมะโรง
 100. ปี พ.ศ. 2568    (ค.ศ. 2025)    ปีมะเส็ง

(ขออภัย…อยู่ระหว่างการสร้างและเชื่อมโยงลิงค์ครับ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: