ความสุข กับ ความทุกข์

002

ความสุข กับ ความทุกข์
Happiness VS Distress

  • สำหรับผู้เต็มไปด้วยกิเลสตัญหาอุปาทาน ยังไม่เคยขัดเกลาจิตใจ ยังไม่เกิดปัญญา ยังไม่เห็นภัยของกิเลส ยังไม่ละกิเลส ไม่ว่าจะมีทรัพย์สินมากหรือน้อย กายและจิตใจก็มีแต่ความทุกข์ โหยหากอบโกยสะสมแต่ทรัพย์สินให้มากที่สุดตลอดเวลา ไม่มีที่ สิ้นสุด ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ แม้นพากเพียรหาทรัพย์สินมาได้มากสักเพียงใด กิเลสทั้งหลายก็ล่อหลอกให้รู้สึกว่าตนเอง “ทุกข์” ยากจนข้นแค้น ยังมีทรัพย์น้อยไปไม่เพียงพอต่อความต้องการของกิเลสของตนเอง กิเลสย่อมล่อลวงคนเหล่านี้ไปทำความผิดกฏมายศีลธรรม นี่เป็นเ่รื่องธรรมดาของคนโง่เขลาเบาปัญญา
  • สำหรับผู้พร่องกิเลสแล้ว (มีน้อย) เคยขัดเกลาจิตใจมาแล้ว ย่อมเกิดปัญญา เห็นภัยของกิเลสแล้ว รู้เท่าทันกิเลสแล้ว จิตใจอยู่เหนือกิเลส ไม่ว่าจะมีทรัพย์สินมากหรือน้อยเพียงใด กายใจก็มีแต่ความ “สงบ” (สุขที่แท้จริง) แม้นยังต้องขยันทำงานหาเงินยังชีพให้ตนเองและครอบครัว ก็เลือกทำแต่อาชีพที่สุจริต ไม่คดโกงใคร ทำอย่างดีที่สุด และพอใจกับผลที่ได้รับ กิเลสไม่สามารถหลอกล่อให้ไปทำความผิดกฏหมายศีลธรรม ด้วยมีสติปัญญากำกับจิตใจตนไว้ดีแล้ว นี่เป็นเรื่องธรรมดาของบัญฑิตผู้มีปัญญา
  • ท่านทั้งหลายที่กำลังมีทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากภัยของกิเลสในตนเอง จงลองคิดพิจารณาตามความเป็นจริงนี้ แล้วเลือกวิถีชีวิตที่ดีที่สุดให้ตนเองเถอด แล้วจะพ้นจากภัยของกิเลสอุปทานทั้งหลายไปได้ ชีวิตที่สงบสุขจะกลับคืนมาอีกครั้ง

WP9final

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: