พระมหาปัฏฐาน_เหตุและปัจจัยหลักใหญ่ที่ทำให้เกิดความสุขทุกข์เฉยหรือพ้นทุกข์

5690

พระมหาปัฏฐาน_เหตุและปัจจัย ที่ทำให้เกิดสุขทุกข์ เฉย หรือพ้นทุกข์

สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง กำลังมีความทุกข์มาก ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ยังทำใจไม่ได้ ให้ลองค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ ว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใด ถ้านึกไม่ออก ให้ค้นหาต้นเหตุจากข้อความข้างล่างนี้ เป็นต้นเหตุและปัจจัยใหญ่หลัก ที่ก่อให้เกิดทุกข์ได้ เมื่อทราบต้นเหตุแห่งทุกข์แล้ว ให้พิจารณาว่าถ้าดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้ ทุกข์ทั้งหลายก็ดับตามไปด้วย  ความสงบสุขก็จะเข้ามาแทนที่  การดับต้นเหตุก็แค่คิดพิจารณาว่าตนเองไปยึกติดอะไรก็ปล่อยวางสิ่งนั้นลงเสียบ้าง จิตเมื่อมีอิสระภาพพ้นตัญหาอุปทานได้ ทุกข์ทั้งปวงก็สลายไป ไม่ยากเลย ชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่เป็นสุขที่แท้จริง ชิวิตที่สดใสอย่างในสมัยเด็กๆก็จะกลับคืนมา

 1. เหตุปัจจะโย__ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และ ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น…เป็นปัจจัยให้เกิดในที่สุข
 2. อารัมมะณะปัจจะโย__อารมณ์ความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 3. อาธิปะติปัจจะโย__อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งเป็นธรรมที่ทำให้จิตเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดๆ…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา
 4. อะนันตะระปัจจะโย__จิตที่เกาะอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสตลอดเวลา…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 5. สะมะนันตะระปัจจะโย__จิตที่เกาะติดอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แบบต่อเนื่องกันตลอดเวลา ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 6. สะหะชาตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดซึ่งเป็นธรรมที่เกิดร่วมกัน…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 7. อัญญะมัญญะปัจจะโย__อารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจิต…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 8. นิสสะยะปัจจะโย__จิตจะดีหรือชั่วก็เพราะอารมณ์ความคิด…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 9. อุปะนิสสะยะปัจจะโย__จิตที่มีกำลังมากได้อาศัยอารมณ์ความคิดที่มีกำลังมาก…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 10. ปุเรชาตะปัจจะโย__รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มีอยู่ตามปกติก่อนที่…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 11. ปัจฉาชาตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดที่เกิดรู้สึกขึ้นภายหลังจากการที่ ตาได้เห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ชิมรส กายได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 12. อาเสวะนะปัจจะโย__อารมณ์ของจิตที่แล่นเข้าไปยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 13. กัมมะปัจจะโย__ กรรมคือบุญและบาปที่ทำไว้แล้ว…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 14. วิปากะปัจจะโย__ผลบุญและผลบาป …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 15. อาหาระปัจจจะโย__อาหารทั้งหลาย ๔ อย่าง มีอาหารที่บริโภเข้าไปเป็นต้น…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 16. อินทริยะปัจจะโย__ความเป็นใหญ่ทั้งหลาย คือ ตา-เป็นใหญ่ในการเห็นรูป  หู-เป็นใหญ่ในการฟังเสียง  จมูก-เป็นใหญ่ในการดมกลิ่น  ลิ้น-เป็นใหญ่ในการรับรสอาหาร  กายประสาท-เป็นใหญ่ในการรับรู้สัมผัส…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 17. ฌานะปัจจะโย__ เป็นปัจจัยให้ไปเกิดเป็นพรหม
 18. มัคคะปัจจะโย__ มรรค ๘ หรือกล่าวโดยย่อคือ ศีล สมาธิ ปัญญา…เป็นปัจจัยให้บุคคลเป็นพระอริยเจ้า
 19. สัมปะยุตตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิด ที่คิดในเรื่องเดียวกัน …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 20. วิปปะยุตตะปัจจะโย__รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่แตกต่าวกัน …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 21. อัตถิปัจจะโย__รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ยังมีอยู่…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 22. นัตถิปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดทั้งดีและไม่ดี ซึ่งออกไปจากร่างกายท่ตายไปแล้ว …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 23. วิคะตะปัจจะโย__จิตและอารมณ์ความคิดทั้งดีและไม่ดีในปัจจุบัน …เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี
 24. อะวิคะตะปัจจะโยฯ__…เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดี

ค้นหารายละเอียดที่แหล่งอื่นๆเปรียบเทียบได้จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/มหาปัฏฐาน

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 945)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: