ทำไมต้องฝึกสมาธิ?


ทำไมต้องฝึกสมาธิ?

ศาสนาพุทธแนะนำให้ทุกคนแก้ปัญหาชีวิต  โดยพิจารณาธรรมทั้งหลายเริ่มจาก “อริยะสัจ ๔” คือ :

  1. ทุกข์ – เรียนรู้และยอมรับตามความเป็นจริงว่าตัวเองกำลังมีความทุกข์  “ทุกข์” มีอยู่จริง  มีเป็นปกติด้วยกันทุกคน  มีแล้วทุรนทุราย ฯลฯ
  2. สมุหทัย – ต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ ก็มาจากความยึดมั่นผิดๆว่าสื่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้องเป็นของเราตลอดไป ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ฯลฯ
  3. นิโรจน์ – สภาวะแห่งการพ้นจากทุกข์
  4. มรรค – วิธีการพิจารณาธรรม เพื่อให้เห็นหนทางแก้ไขปัญหา ให้พ้นทุกข์

ทุกขั้นตอนจำเป็นต้องใช้ “สมาธิ” คือต้องการให้ความคิดความว่างจากสิ่งอื่น  เพื่อทำอะไรสักอย่าง ทำอย่างนั้นเป็นเวลานานๆต่อเนื่อง  ให้เกิดผลตามต้องการ

สมาธิ จึงมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับ :

  1. สมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิด “ปัญญา” คือการรู้ธรรมในข้อใดข้อหนึ่งแบบ รู้แจ้งแทงตลอด เห็นตามความเป็นจริง โดยไม่เหลือข้อสังสัยใดๆอยู่อีกเลย
  2. ในการพิจารณาธรรมะที่ยาก ลึกซึ้ง ต้องใช้เวลายาวนานๆ  จำเป็นต้องใช้สมาธิเรียนรู้/ยอมรับสภาวะปกติธรรมดาของร่างกาย-จิตใจของตัวเราเอง ตามความเป็นจริง ว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร อะไรคือความต้องการที่สุดของชีวิต  เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เรานำสิ่งใดไปได้บ้าง ฯลฯ อันนี้ต้องเอาสิ่งที่ตามองเห็นทุกอย่างในโลกมาพิจารณาทุกวันต่อเนื่อง จนกว่าจะมีข้อสรุปให้ตัวเอง
  3. ใช้คู่กับ “สติ” คอยควบคุมกิริยาทางกาย วาจา ใจ ของตนเองให้ประพฤติตนอยู่ศีลให้มั่นคง
  4. ใช้ก่อให้เกิดพลานุภาพทางจิต สามารถใช้ญาณหยั่งรู้ได้ถึงเหตุการณ์ต่างๆของตัวเราทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคตได้
  5. สรุปว่าใช้ทุกขั้นตอนเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: